Ewidencja środków trwałych

Prowadząc własną działalność gospodarczą, dla większości przedsiębiorców niezbędne jest korzystanie ze środków trwałych. Ewidencja środków trwałych to dokładna dokumentacja składników majątku firmy. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jakie przedmioty wchodzą w skład środków trwałych, kto musi prowadzić ewidencję oraz jak robić to prawidłowo!

Ewidencja środków trwałych

Czym jest ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych to systematyczny zapis wszystkich informacji dotyczących środków trwałych posiadanych przez daną jednostkę gospodarczą, takich jak maszyny, urządzenia, budynki czy pojazdy, które są używane w działalności tej jednostki przez okres dłuższy niż rok. Ewidencja ta jest niezbędna do celów rachunkowości, podatkowych oraz zarządczych. 

Czego dotyczy ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych dotyczy przedmiotów posiadanych przez firmę, w których skład wchodzą:

 • budynki oraz lokale,
 • budowle,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Każda z tych rzeczy musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, być nabyta lub wytworzona we własnym zakresie oraz kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do używania. Ważne jest, aby wszystkie środki trwałe były wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a ich przewidywany termin użytkowania wynosił ponad rok czasu.

Co musi zawierać ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych musi zawierać szczegółowe i dokładne informacje umożliwiające identyfikację każdego środka trwałego oraz umożliwiające śledzenie jego historii i stanu przez cały okres użytkowania. Poniżej wymienione są kluczowe elementy, które powinna zawierać ewidencja środków trwałych:

 1. Numer inwentarzowy – unikatowy numer identyfikacyjny przypisany każdemu środkowi trwałemu.
 2. Nazwa środka trwałego – precyzyjne określenie środka trwałego.
 3. Data nabycia – data zakupu lub innego sposobu wejścia środka trwałego do firmy.
 4. Wartość początkowa – koszt nabycia środka trwałego wraz z wszelkimi kosztami związanymi z przygotowaniem do użytku (np. transport, montaż).
 5. Klasyfikacja – przypisanie środka trwałego do odpowiedniej kategorii zgodnie z klasyfikacją środków trwałych (np. maszyny, urządzenia, budynki).
 6. Miejsce użytkowania – lokalizacja, w której środek trwały jest używany.
 7. Osoba odpowiedzialna – osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za środek trwały.
 8. Dane o amortyzacji:
 • Metoda amortyzacji – metoda obliczania odpisów amortyzacyjnych (np. liniowa, degresywna).
 • Stawka amortyzacyjna – procentowa lub kwotowa wartość odpisów amortyzacyjnych.
 • Dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne – suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych od momentu przyjęcia środka do użytkowania.
 1. Wartość księgowa – aktualna wartość środka trwałego po odliczeniu dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
 2. Informacje o ewentualnych ulepszeniach lub modernizacjach – szczegóły dotyczące inwestycji, które zwiększyły wartość środka trwałego.
 3. Informacje o likwidacji lub sprzedaży – dane dotyczące wycofania środka trwałego z użytkowania, w tym data i sposób likwidacji oraz ewentualne przychody ze sprzedaży.

Kto musi prowadzić ewidencję środków trwałych?

Prowadzenie ewidencji nie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Ewidencję środków trwałych powinny prowadzić:

 • osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie osób fizycznych,
 • przedsiębiorstwa w spadku.

Obowiązek prowadzenia ewidencji obejmuje także osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu, które nie muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych wymaga systematycznego zbierania, rejestrowania i aktualizowania informacji o każdym środku trwałym. Oto kilka kluczowych zasad i kroków, które pomogą w organizacji tej ewidencji:

 • Wybór odpowiedniego systemu ewidencji — oprogramowanie księgowe, dedykowany system lub dobrze zorganizowane arkusze kalkulacyjne.
 • Klasyfikacja środków trwałych — przypisanie każdego środka stałego do odpowiedniej kategorii
 • Dokładne rejestrowanie danych — dla każdego środka trwałego należy rejestrować wszystkie wymagane informacje, w tym numer inwentarzowy, nazwę, datę nabycia, wartość początkową, metodę amortyzacji, itd.
 • Systematyczna amortyzacja — regularne dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wybraną metodą 
 • Aktualizacja danych — aktualizacja wszelkich zmian, takich jak ulepszenia, modernizacje, przeklasyfikowania, sprzedaż czy likwidacja.
 • Przestrzeganie przepisów prawnych
 • Zabezpieczenie i backup danych — regularne tworzenie kopii zapasowych
 • Przeglądy i audyty — okresowe analizowanie wszelkich informacji zawartych w ewidencji

Metody amortyzacji środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych to proces rozliczania kosztu ich zakupu w czasie, odzwierciedlający zużycie, utratę wartości lub przestarzałość tych środków w trakcie ich eksploatacji. Istnieje kilka podstawowych metod amortyzacji, z których każda ma swoje zastosowanie w zależności od charakterystyki środka trwałego i preferencji przedsiębiorstwa.

Metoda liniowa

Jest to najprostsza i najczęściej stosowana metoda, polegająca na równomiernym rozłożeniu kosztu środka trwałego na cały okres jego użytkowania. Wartość amortyzacji w każdym roku jest taka sama i oblicza się ją, dzieląc wartość początkową środka przez przewidywany okres jego użytkowania.

Metoda degresywna

Polega na dokonywaniu większych odpisów amortyzacyjnych w pierwszych latach użytkowania środka trwałego, a mniejszych w kolejnych latach. Metoda ta może być oparta na stałej stawce procentowej od wartości początkowej lub księgowej, co oznacza, że kwota amortyzacji zmniejsza się wraz z upływem czasu.

Metoda jednorazowa

Polega na dokonaniu pełnego odpisu amortyzacyjnego w roku nabycia. Jest stosowana głównie w przypadku środków trwałych o niskiej wartości lub krótkim okresie użytkowania. Może dotyczyć wyłącznie fabrycznie nowych sprzętów z wybranych grup środków trwałych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych w Szczecinie

Biuro rachunkowe w Szczecinie Aleksandra Adamowska oferuje Państwu prowadzenie pełnej księgowości firmy, w tym prowadzenie ewidencji środków trwałych. Naszą ofertę kierujemy do klientów prowadzącym działalność o dowolnym profilu, różnych formach prawnych, funkcjonujących we wszystkich branżach na terenie całej Polski. Ewidencja środków trwałych w Szczecinie jak i na terenie całej Polski we współpracy z księgową Szczecin! Zapraszamy do kontaktu.